Hình ảnh Hồ Nhật Nguyệt
::: Vị trí: Trang Chủ > Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ của Cục chúng tôi

Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ của Cục chúng tôi

本局組織架構及業務介紹
Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ của Cục chúng tôi
業務範圍:本局辦理地方稅業務,包括地價稅、土地增值稅、田賦(76年第2期起停止徵收)、房屋稅、契稅、使用牌照稅、印花稅及娛樂稅。
本局組織架構:局長、副局長、秘書、服務科、消費稅科、土地稅科、房屋稅科、資訊科、法務科、行政科、埔里分局、竹山分局、人事室、會計室、政風室。
Phạm vi nghiệp vụ: Cục chúng tôi thực hiện nghiệp vụ thuế tại địa phương, bao gồm thuế giá đất, thuế giá trị gia tăng đất đai, trưng thu đất ruộng (kể từ kỳ thứ 2 năm 1987 ngừng trưng thu), thuế nhà, thuế cho thuê đất, thuế sử dụng biển số xe, thuế đóng tem và thuế giải trí.
Cơ cấu tổ chức của Cục chúng tôi: Cục trưởng, Phó Cục trưởng, bí thư, Phòng Phục vụ, Phòng Thuế chi tiêu, Phòng Thuế đất đai, Phòng Thuế nhà, Phòng Thông tin, Phòng Pháp vụ, Phòng Hành chính, Chi cục Phố lý, Chi cục Trúc Sơn, Tổ Nhân sự, Tổ Kế toán, Tổ Chính trị.