ภาพทะเลสาบสุริยันจันทรา
::: สถานที่: บ้าน > แบบฟอร์มใบสมัครทั่วไป

แบบฟอร์มใบสมัครทั่วไป

常用申請書表
แบบฟอร์มใบสมัครทั่วไป
 
(一)南投縣政府稅務局地價稅自用住宅用地申請書
(1)การขอภาษีมูลค่าที่ดินที่ดินที่อยู่อาศัยแบบใช้เองโดยสำนักจัดเก็บภาษีของรัฐบาลมณฑลหนานโถว
  地價稅自用住宅用地稅率(2‰)應於每年地價稅開徵40日(9月22日)前由土地所有權人提出申請;逾期申請者,自申請之次年起才可適用。
  เจ้าของที่ดินควรใช้อัตราภาษีมูลค่าที่ดินสำหรับที่ดินที่อยู่อาศัยใช้งานเอง (2 ‰) 40 วัน ก่อนที่จะเริ่มต้นภาษีมูลค่าที่ดิน (22 กันยายน) ผู้สมัครล่าช้าสามารถสมัครได้ในปีถัดไปของการสมัครเท่านั้น
  ※ 檔案下載ดาวน์โหลดไฟล์:ภาษีมูลค่าที่ดินการใช้ที่ดินที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง.docxภาษีมูลค่าที่ดินการใช้ที่ดินที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง.pdfภาษีมูลค่าที่ดินการใช้ที่ดินที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง.odt
     
(二)南投縣政府稅務局房屋稅申辦事項綜合申請書
(2)ใบสมัครแบบครอบคลุมสำหรับการขอภาษีที่อยู่อาศัยจากสำนักจัดเก็บภาษีของรัฐบาลมณฑลหนานโถว
  自住房屋,指個人所有之住家用房屋,符合無出租並供本人、配偶或直系親屬實際居住使用,且本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內之住家用房屋。
  บ้านที่เจ้าของครอบครองหมายถึงบ้านในครัวเรือนของบุคคลที่ไม่ได้เช่าและใช้เป็นที่อยู่อาศัยจริงของบุคคลคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวและบุคคลคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมภายใน 3 ครัวเรือนทั่วประเทศ
  ※ 檔案下載ดาวน์โหลดไฟล์:การยื่นขอภาษีที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุม.docxการยื่นขอภาษีที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุม.pdfการยื่นขอภาษีที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุม.odt
   
(三)南投縣政府稅務局使用牌照稅身心障礙者免稅申請書
(3)แบบฟอร์มการขอยกเว้นภาษีสำหรับคนพิการของมณฑลหนานโถวสำหรับคนพิการโดยใช้ภาษีใบอนุญาต
內容
เนื้อหา
適用免稅情形
ได้รับการยกเว้นภาษี
持有身心障礙證明
ถือใบรับรองความพิการ
身心障礙者有駕照
ผู้พิการมีใบขับขี่
每人一輛,車輛所有者限為本人。
หนึ่งคนต่อหนึ่งคนเจ้าของรถ จำกัด เฉพาะตัวเอง
身心障礙者因身心障礙情形致無駕照
ผู้พิการที่ไม่มีใบขับขี่เนื่องจากทุพพลภาพ
1. 每一身心障礙者以一輛為限。
1. ผู้พิการแต่ละคน จำกัด ไว้ที่ยานพาหนะหนึ่งคัน
2. 車輛所有者限為本人、配偶、同一戶籍之二親等以內親屬所有。
2. เจ้าของรถ จำกัด เฉพาะตัวเอง ญาติของบุคคลคู่สมรสและญาติคนที่สองที่มีทะเบียนบ้านเดียวกัน
免稅金額
จำนวนเงินที่ไม่ต้องเสียภาษี
限額免稅,汽缸總排氣量超過2400cc以上者,免徵以2400cc之稅額為限,超過部分之金額不予免徵。
โควต้าจะได้รับการยกเว้นหากจำนวนกระบอกสูบทั้งหมดเกิน 2400cc การยกเว้นจะ จำกัด อยู่ที่จำนวนภาษี 2400cc และจำนวนที่เกินจะไม่ได้รับการยกเว้น
   
  ※ 身心障礙者本人名下供自己使用之車輛,免提出申請,如符合免稅規定,由稅務局主動核准1輛免徵使用牌照稅,通知該身心障礙者。如身心障礙者擁有多輛車輛,仍可自行申請選擇所要減免的車輛。
  ※ ยานพาหนะภายใต้ชื่อของผู้พิการสำหรับการใช้งานของตนเองจะได้รับการยกเว้นจากการสมัครหากเป็นไปตามข้อบังคับการยกเว้นภาษีสำนักภาษีจะอนุมัติให้รถหนึ่งคันได้รับการยกเว้นภาษีใบอนุญาตโดยสมัครใจและแจ้งให้คนพิการทราบ หากผู้ทุพพลภาพมียานพาหนะมากกว่าหนึ่งคันเขายังสามารถยื่นขอยกเว้นภาษียานพาหนะได้
   
  ※ 檔案下載ดาวน์โหลดไฟล์:การขอยกเว้นสำหรับคนพิการโดยใช้ภาษีใบอนุญาต.docการขอยกเว้นสำหรับคนพิการโดยใช้ภาษีใบอนุญาต.pdfการขอยกเว้นสำหรับคนพิการโดยใช้ภาษีใบอนุญาต.odt