Hình ảnh Hồ Nhật Nguyệt
::: Vị trí: Trang Chủ > Thời gian, địa chỉ phục vụ và điện thoại liên lạc của Cục chúng tôi

Thời gian, địa chỉ phục vụ và điện thoại liên lạc của Cục chúng tôi

本局服務時間、地址及連絡電話
Thời gian, địa chỉ phục vụ và điện thoại liên lạc của Cục chúng tôi
 
(一)免費服務電話
(I)Điện thoại phục vụ miễn phí
  國稅及地方稅免費服務電話:0800-000321
  Điện thoại phục vụ miễn phí của Cơ quan thuế Nhà nước và thuế địa phương: 0800-000321
    接通後:按1─中文服務,按2─英語服務 / 按1─國稅,按2─地方稅 / 按0─本縣市,按3─南投縣
    Sau khi kết nối: Nhấn 1─ dịch vụ tiếng Trung, nhấn 2─ dịch vụ tiếng Anh / nhấn 1─ thuế Nhà nước, nhấn 2─ thuế địa phương / nhấn 0─ huyện thành phố chúng tôi, nhấn 3─ huyện Nam Đầu.
  南投縣地方稅免費服務電話:0800-496969
  Điện thoại phục vụ miễn phí thuế địa phương huyện Nam Đầu: 0800-496969
     
(二)總局
(II)Tổng Cục
  地址:(540-231) 南投縣南投市復興路2號
  Địa chỉ: (540-231) Số 2, đường Phục Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu.
  服務時間:上午 08:00~12:00 下午 13:30~17:30
  Thời gian phục vụ: 08:00~12:00 sáng 13:30~17:30 chiều
    全功能櫃臺提供中午不打烊服務
    Quầy dịch vụ chức năng toàn diện cung cấp dịch vụ không nghỉ giữa trưa
  服務電話:(049)2222-121
  Điện thoại phục vụ: (049) 2222-121
   
(三)埔里分局
(III)Chi cục Phố Lý
  地址:(545-202) 南投縣埔里鎮中山路二段250號
  Địa chỉ: (545-202) Số 250, đoạn 2, đường Trung Sơn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu.
  服務時間:上午 08:00~12:00 下午 13:00~17:00
  Thời gian phục vụ: 08:00~12:00 sáng 13:00~17:00 chiều
    全功能櫃臺提供中午不打烊服務
    Quầy dịch vụ chức năng toàn diện cung cấp dịch vụ không nghỉ giữa trưa
  服務電話:(049)2982-054
  Điện thoại phục vụ: (049) 2982-054
     
(四)竹山分局
(IV)Chi cục Trúc Sơn
  地址:(557-017) 南投縣竹山鎮雲林里公所路102號
  Địa chỉ: (557-017) Số 102, đường Công Sở, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu.
  服務時間:上午 08:00~12:00 下午 13:00~17:00
  Thời gian phục vụ: 08:00~12:00 sáng 13:00~17:00 chiều
    全功能櫃臺提供中午不打烊服務
    Quầy dịch vụ chức năng toàn diện cung cấp dịch vụ không nghỉ giữa trưa
  服務電話:(049)2642-053
  Điện thoại phục vụ: (049) 2642-053