Hình ảnh Hồ Nhật Nguyệt
::: Vị trí: Trang Chủ > Thời gian nộp thuế của trưng thu thuế địa phương định kỳ

Thời gian nộp thuế của trưng thu thuế địa phương định kỳ

定期開徵地方稅繳稅期間
Thời gian nộp thuế của trưng thu thuế địa phương định kỳ
稅目
Hạng mục
繳納期間
Giấy tờ cần chuẩn bị
使用牌照稅(自用及營業用車輛上期)
Thuế sử dụng biển số xe (kỳ đầu của xe tự dùng và xe dùng kinh doanh)
4月1日起至4月30日
Kể từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 04
使用牌照稅(營業用車輛下期)
Thuế sử dụng biển số xe (kỳ cuối của xe dùng kinh doanh)
10月1日起至10月31日
Kể từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10
房屋稅
Thuế nhà
5月1日起至5月31日
Kể từ ngày 01 tháng 05 đến ngày 31 tháng 05
地價稅
Thuế giá đất
11月1日起至11月30日
Kể từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11