Hình ảnh Hồ Nhật Nguyệt
::: Vị trí: Trang Chủ > Đơn đăng ký thường dùng

Đơn đăng ký thường dùng

常用申請書表
Đơn đăng ký thường dùng
(一)南投縣政府稅務局地價稅自用住宅用地申請書
(I)Đơn đăng ký thuế giá đất đất dùng nhà ở riêng của Cục Thuế - Chính quyền huyện Nam Đầu
  地價稅自用住宅用地稅率(2‰)應於每年地價稅開徵40日(9月22日)前由土地所有權人提出申請;逾期申請者,自申請之次年起才可適用。
  Thuế suất thuế giá đất đất dùng nhà ở riêng (2‰) hàng năm phải trưng thu thuế giá đất trước 40 ngày (ngày 22 tháng 09), sẽ do người có quyền sở hữu đất đề xuất đăng ký; trường hợp quá hạn đăng ký, kể từ năm kế tiếp năm đăng ký mới được áp dụng.
  ※ 檔案下載Tải về hồ sơ:Đơn giá đất ở tự sử dụng đất ở.docxĐơn giá đất ở tự sử dụng đất ở.pdfĐơn giá đất ở tự sử dụng đất ở.odt
     
(二)南投縣政府稅務局房屋稅申辦事項綜合申請書
(II)Đơn đăng ký tổng hợp các hạng mục thực hiện thuế nhà của Cục Thuế - Chính quyền huyện Nam Đầu
  自住房屋,指個人所有之住家用房屋,符合無出租並供本人、配偶或直系親屬實際居住使用,且本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內之住家用房屋。
  Nhà ở riêng nghĩa là căn nhà dùng để ở thuộc sở hữu cá nhân, phù hợp điều kiện không cho thuê và cung cấp đích thân người sở hữu, hôn phối hoặc người thân trực hệ cư trú thực tế, và là nhà ở của đích thân người sở hữu, hôn phối và con cái vị thành niên tổng cộng 3 căn hộ.
  ※ 檔案下載Tải về hồ sơ:Ứng dụng toàn diện để áp dụng thuế nhà ở.docxỨng dụng toàn diện để áp dụng thuế nhà ở.pdfỨng dụng toàn diện để áp dụng thuế nhà ở.odt
   
(三)南投縣政府稅務局使用牌照稅身心障礙者免稅申請書
(III)Đơn đăng ký miễn thuế thuế sử dụng biển số xe dành cho diện người khuyết tật của Cục Thuế - Chính quyền huyện Nam Đầu
內容
Nội dung
適用免稅情形
Tình hình áp dụng miễn thuế
持有身心障礙證明
Có Giấy chứng nhận khuyết tật
身心障礙者有駕照
Người khuyết tật có giấy phép lái xe
每人一輛,車輛所有者限為本人。
Mỗi người một xe, người sở hữu xe phải là đích thân người sử dụng.
身心障礙者因身心障礙情形致無駕照
Người khuyết tật không có giấy phép lái xe do tình hình khuyết tật.
1. 每一身心障礙者以一輛為限。
1. Mỗi một người khuyêt tật chỉ được sử dụng một xe.
2. 車輛所有者限為本人、配偶、同一戶籍之二親等以內親屬所有。
2. Người sở hữu xe phải là đích thân người sử dụng, hôn phối, người thân trong vòng hai đời có cùng một Hộ tịch.
免稅金額
Số tiền miễn thuế
限額免稅,汽缸總排氣量超過2400cc以上者,免徵以2400cc之稅額為限,超過部分之金額不予免徵。
Hạn ngạch miễn thuế, trường hợp tổng lượng khí thải vượt quá 2400cc, miễn thu số tiền thuế của 2400cc, còn số tiền của phần vượt quá thì không được miễn thuế.
   
  ※ 身心障礙者本人名下供自己使用之車輛,免提出申請,如符合免稅規定,由稅務局主動核准1輛免徵使用牌照稅,通知該身心障礙者。如身心障礙者擁有多輛車輛,仍可自行申請選擇所要減免的車輛。
  ※ Xe tự sử dụng dưới tên người khuyết tật, không cần đề xuất đăng ký, nếu phù hợp quy định miễn thuế, thì Cục Thuế sẽ chủ động hạch chuẩn 1 xe được miễn thuế sử dụng biển số xe, và thông báo cho người khuyết tật. Nếu người khuyết tật có nhiều xe, vẫn có thể tự đăng ký chọn xe cần miễn giảm thuế.
   
  ※檔案下載Tải về hồ sơ:Đơn xin miễn thuế môn bài cho người khuyết tật.docĐơn xin miễn thuế môn bài cho người khuyết tật.pdfĐơn xin miễn thuế môn bài cho người khuyết tật.odt