::: Location: Home > About Us > Location and service time

About Us

Location and service time

 

Location and service time

   Head Offices    Jhushan Branch    Puli Branch
Jurisdiction:Caotun, Nantou, Jhongliao, Mingjian, Jiji, Shueili, Sinyi Jurisdiction:Jhushan, Lugu Jurisdiction:Puli, Guoshing, Ren-ai, Yuchih
Service Number:(049)2222121 Service Number:(049)2642053 Service Number:(049)2982054
Toll-free Telephone Number:0800-496969 Fax Number:(049)2653440 Fax Number:(049)2984251
Fax Number:(049)2223446 Chief Number:(049)2641721 ext.200 Chief Number:(049)2995780 ext.666
Service Place: No.2, Fuxing Rd., Nantou City, Nantou County 54062, Taiwan (R.O.C.) Service Place: No.102, Gongsuo Rd., Jhushan Township, Nantou County 55757, Taiwan (R.O.C.) Service Place: No.250, Sec. 2, Jhongshan Rd., Puli Township, Nantou County 54554, Taiwan (R.O.C.)
Service Time:Monday to Friday ; exception nationally established holiday Service Time:Monday to Friday ; exception nationally established holiday Service Time:Monday to Friday ; exception nationally established holiday
AM 08:00~12:00 AM 08:00~12:00 AM 08:00~12:00
PM 13:30~17:30 PM 13:00~17:00 PM 13:00~17:00